Poddębicki Inkubator Przedsiębiorczości

Poddębice, Łódzka 27

Website

(43) 678-31-58

Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Poddębicach została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla miasta St. Warszawy dnia 30 grudnia 1997 r. (nr rej. 5337) oraz w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 25 lipca 2001 r. pod numerem KRS 0000029511. Założycielami Fundacji są:

1. Gmina Poddębice,
2. Cech Rzemiosł Różnych w Poddębicach,
3. Towarzystwo Salezjańskie Inspektorii Św. St. Kostki z siedzibą w Warszawie.

Fundacja jest organizacją niezależną i niedochodową ( non-profit), której misją jest szeroko rozumiana pomoc osobom i przedsiębiorcom tworzącym miejsca pracy, polepszenie warunków życia mieszkańców miasta, powiatu i regionu, pomoc i wspieranie wszelkich działań na rzecz rehabilitacji osób niepełnosprawnych, promowanie efektywnego zagospodarowania zasobów lokalnych, rozwój bazy przetwórczej dla gospodarki rolnej, upowszechnianie wzorców zachowań służących ochronie środowiska naturalnego, edukacja ekologiczna, działania na rzecz promocji zdrowia publicznego i pomocy społecznej, wspieranie i prowadzenie działań na rzecz podnoszenia poziomu wiedzy i wykształcenia obywateli oraz działania służące modernizacji obszarów wiejskich i tworzeniu miejsc pracy na wsi oraz promocja odnawialnych źródeł energii

Uczestnicząc w różnego rodzaju programach i konkursach krajowych i zagranicznych udało się pozyskać znaczne środki finansowe, majątek trwały i sprzęt o wartości ok. 2 mln zł, które wraz ze zdobytym doświadczeniem stanowią bazę Fundacji. W strukturach Fundacji działają:

– Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości od 1995 r. nadal
– Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości od 1995 r. nadal

Prawo do dobrowolnego zrzeszania się należy do fundamentalnych praw człowieka, a swoboda działalności i zaangażowanie obywateli w życie społeczne jest podstawą prawdziwej demokracji. Wśród inicjatyw i instytucji, których nie można zaliczyć ani do struktur administracji państwowej i samorządowej, ani do sfery działań stricte gospodarczych, wyodrębnić trzeba organizacje pozarządowe, czyli takie, których podstawą działalności jest woluntarystyczne zaangażowanie i zewnętrzne finansowanie (darowizny, subwencje, dotacje). Są to organizacje realizujące pewną misję (tzn. działają w imię wartości i społecznie pożytecznych celów), a niedążące do uzyskania zysku czy zdobycia władzy.

Podobne Parki

  • Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości Sp.z.o.o

    udzki Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. jest spółką kapitałową, która została powołana Uchwałą Rady Miasta nr 383/XVII/2003 z 11 grudnia 2003 r. Działalność Inkubator rozpoczął dnia 15 marca… czytaj więcej

  • Inkubator Przedsiębiorczości

    Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” Misja Aktywizacja lokalnego społeczeństwa w celu ograniczenia skutków bezrobocia, animowanie rozwoju lokalnego poprzez tworzenie odpowiednich instrumentów. Prowadzone działania Zorganizowanie Inkubatora Przedsiębiorczości oraz Funduszu… czytaj więcej

  • Regionalna Izba Gospodarcza

    Inkubator Przedsiębiorczości Regionalna Izba Gospodarcza