Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości Sp.z.o.o

Ruda Śląska Karola Goduli 36

Website

342 22 30

udzki Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. jest spółką kapitałową, która została powołana Uchwałą Rady Miasta nr 383/XVII/2003 z 11 grudnia 2003 r. Działalność Inkubator rozpoczął dnia 15 marca 2004 r. na podstawie umowy spółki sporządzonej w formie aktu notarialnego (Repertorium A 1902/04).

 

Udziały w kapitale zakładowym spółki są objęte w całości przez jedynego Wspólnika Gminę Miasto Ruda Śląska, która obejmuje 7 439 (siedem tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć) udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy.

 

Spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego na mocy Postanowienia Sądu Rejonowego w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 21.06.2004 r. Ostatnia zmiana w umowie spółki miała miejsce 14.03.2012 r., a jej rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym nastąpiła 24.04.2012 r.

 

MISJĄ Inkubatora jest tworzenie sprzyjających warunków do powstawania i rozwoju przedsiębiorstw,w tym przede wszystkim przedsiębiorstw o innowacyjnym charakterze działalności poprzez zapewnianie im wsparcia infrastrukturalnego, marketingowego, szkoleniowego oraz efektywną współpracę z otoczeniem na rzecz wzrostu gospodarczego.

Realizacja misji Rudzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości Sp. z o.o. i co za tym idzie, urzeczywistnienie wizji dokonają się poprzez realizację czterech celów strategicznych, które wskazują pola koncentracji działań i zasobów.

 

Oferta Spółki opiera się na następujących usługach:

–  wynajem przestrzeni biurowej dla firm,

–  wynajem powierzchni magazynowej,

–  wynajem sal szkoleniowych,

–  wynajem miejsc parkingowych,

–  wynajem powierzchni reklamowej,

–  świadczenie usług doradczych dla przedsiębiorców,

–  usługa Wirtualne Biuro,

–  świadczenie usług doradczych dla jednostek samorządu terytorialnego,

–  organizowanie szkoleń dla rozwoju innowacyjności i przedsiębiorczości MSP,

–  administrowanie Śląskim Klastrem Multimedialnym,

–  pozyskiwanie funduszy, w tym ze środków UE, w celu budowania gospodarki opartej na wiedzy,

–  organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów, targów, wystaw

–  tworzenie warunków do współpracy świata nauki i biznesu,

–  prowadzenie Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Rybniku.

Zysk Spółki przeznacza się na cele rozwoju Rudzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

Podobne Parki